ผ่อนบ้านเบาๆ ดอกเบี้ย 0.6% นาน 6 เดือน สำหรับกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย

ผ่อนบ้านเบาๆ ดอกเบี้ย 0.6% นาน 6 เดือน สำหรับกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย

ผ่อนบ้านเบา ๆ
รับดอกเบี้ย 0.6% นาน 6 เดือน

 

พิเศษ

ฟรี ค่าประเมิน

วงเงินสูง

ผ่อนนานสูงสุดถึงอายุ 70 ปี*

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.6% นาน 6 เดือน

ปีที่ 1

ปีที่ 2-3

หลังจากนั้น
จนตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)

เดือนที่ 1-6

เดือนที่ 7-12

0.60% 4.50% 4.75% MRR-1.25% 4.02% 4.44%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

หมายเหตุ :

  • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศ เป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
  • *ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี