เอกสารที่ต้องใช้ยื่นคำขอรังวัด

เอกสารที่ต้องใช้

1. หลักฐานประกอบการขอรังวัด รวมโฉนดที่ดิน หรือแบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

        1.1 บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
        1.2 โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
        1.3 หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
        1.4 โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
               ( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
               ( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
               ( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

2. การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ
โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

3. สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ

      3.1 ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
      3.2 ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
      3.3 เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
      3.4 สภาพที่ดินทำประโยชน์อย่างไร เช่นที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

4. ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

      1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
      2. รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
      3. ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
      4. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
      5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
      6. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
      7. คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
      8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
      9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
      10. ตรวจอายัด
      11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
      12. แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
      13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
      14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
      15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ที่มา : https://www.dol.go.th/

 

วิธีการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

เอกสารประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

  1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ตามหลังฉโนด)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตามหลังฉโนด)
  3. ทะเบียนบ้าน  (ตามหลังฉโนด)
  4. ทะเบียนสมรส  (ตามหลังฉโนด)
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

สิ่งที่ผู้ขอรังวัดต้องนำมาแสดงเพื่อขอรังวัดคือ สิทธิที่มีในการขอ (เอกสิทธิฉบับจริง) โดยถ้าเอกสารสิทธินั้นติดภาระผูกพันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ต้องไปทำหนังสือยินยอมเพื่อให้ทำการรังวัดก่อน

ในกรณีถ้าเจ้าของสิทธิไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อของยื่นรังวัดแทนได้ โดยเอกสารการมอบอำนาจจะสมบูรณ์ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจแนบมาด้วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

ท่านสามารถขอแบบฟอร์มจากสำนักงานที่ดินในพื้นที่ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่เว็ปไซต์ของกรมที่ดิน 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ


ที่มา https://www.nowmoneyfinance.com/