เกาะลันตาใหญ่ทำเลดีที่น่าลงทุน

สภาพทั่วไป

          1.1 ที่ตั้ง

          ตำบลเกาะลันตาใหญ่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะลันตาใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร อยู่ห่างจังหวัดกระบี่ ๑๐๙ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                             ทิศเหนือ                   :         จดตำบลศาลาด่าน

                             ทิศใต้                       :         จดทะเลอันดามัน

                             ทิศตะวันออก              :         จดทะเลอันดามัน

                             ทิศตะวันตก                :         จดทะเลอันดามัน

           1.2 เนื้อที่

                   ตำบลเกาะลันตาใหญ่ มีเนื้อที่ ๖๐.๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๗,๗๔๓.๓๕ ไร่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙

           1.3 ภูมิประเทศสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล มีเกาะบริเวณจำนวนมากเช่น เกาะปอ เกาะม้า เกาะห้า เกาะย่านเชือก เกาะกวง เกาะหม้อ เกาะนุ้ยใน เกาะนุ้ยนอก เกาะไหง เกาะบูบู เกาะรอกใน เกาะรอกนอก

            

            1.4 ท้องถิ่นในตำบล

            จำนวนเทศบาล                    ๑        แห่ง คือ เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่

            จำนวนสุขาภิบาล                 -         แห่ง

รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของ ตำบลเกาะลันตาใหญ่

ข้อมูลของ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

   

ตำบล/หมู่บ้าน

บ้านปกติ

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลเกาะลันตาใหญ่

     2,499

     3,305

     3,332

     6,637

หมู่ที่ 1 หัวแหลม

       380

       389

       442

       831

หมูที่ 2 ศรีรายา

       110

       116

       119

       235

หมู่ที่ 3 เจ๊ะหลี

       523

       773

       748

     1,521

หมู่ที่ 4 เกาะปอ

       121

       201

       214

       415

หมู่ที่ 5 คลองหิน

       554

       458

       388

       846

หมู่ที่ 6 คลองนิน

       666

       809

       808

     1,617

หมู่ที่ 7 สังกะอู้

       185

       215

       242

       457

หมู่ที่ 8 คลองโตบ

       432

       344

       371

       715

 

          จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เดิมทั้งหมูบ้านมีจำนวน 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8

           จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริการส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เดิมทั้งหมู่บ้านมี จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ 1,2

ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นที่รบสูง มีพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล มีเกาะบริเวณจำนวนมากมาย เช่น เกาะปอ เกาะม้า เกาะห้า เกาะย่านเชือก เกาะกวง เกาะเหล็ก เกาะหม้อ เกาะนุ้ยใน เกาะนุ้ยนอก เกาะไหง กาะบูบู เกาะรอกใน เกาะรอกนอก

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ

          สภาพภูมิอากาศของเกาะลันตา และตำบลเกาะลันตาใหญ่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อนและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยพัดผ่านในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากอิทธิพลของลมทำให้ฝนชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคมจนถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมและจากการที่มีลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17.9 ถึง 36.0 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,309 มิลลิเมตร

ลักษณะสมุทรศาสตร์

          สภาพไหล่ทวีปหรือแนวชาวฝั่งของเกาะลันตาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าว คือ พื้นที่ทะเลด้านตะวันออกของเกาะ จะมีการทับถมของตะกอนสูง กว่าชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตก พื้นที่บริเวณนี้ จึงเกิดเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ แนวชายฝั่งทางด้านตะวันตกของเกาะมีความลาดชันสูง โดยเมื่อพิจารณาความลาดชันพบว่ามีค่าความลาดชันสูงถึง 35%

          การขึ้นลงของน้ำทะเลนั้น จะมีการขึ้นลงในลักษณะนี้ คือ น้ำลงสูงสุด ถึง 2 ครั้ง ต่อวันกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลเกิดอิทธิพล ของการขึ้นลงของน้ำทะเลเป็นสำคัญ โดยมีทิศทางของกระแสในช่วงน้ำขึ้นจะไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในอัตราความเร็วประมาณ 0-6 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนในช่วงน้ำลงนั้นน้ำจะไหลไปในทิศทางตรงข้ามในอัตราความเร็วเท่ากัน อัตราความเร็วน้ำมีความสำคัญในการพัดพา ของเสียต่าง ๆ ออกสู่ทะเลคลื่นลม ลักษณะของคลื่นและสมแบ่งได้เป็น  2 ชนิด คลื่นผิวน้ำและคลื่นใต้น้ำ โดยคลื่นผิวน้ำ จะมีอิทธิพลมากกาว่า ซึ่งจะเป็นคลื่นในช่วงสิ้น ที่เกิดจากลม และมีความรุนแรงที่สามารถทำลายได้มากในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน เป็นช่วงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมพัดเข้าชายฝั่งช่วงนี้ก่อให้เกิดคลื่นขนาดสูงเฉลี่ย 0.11 เมตร

ท้องถิ่นในเขตตำบล

          มีเทศบาลจำนวน 1 แห่ง คือเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่

ประชากร

          ตำบลเกาะลันตาใหญ่ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,637 คน แยกเป็นชาย 3,305 คน หญิง 3,332  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 17.58 ตารางกิโลเมตร

 

 

 ตำบลศาลาด่าน, เกาะลันตา, กระบี่
 
 TEL0046
 2,500,000 ฿
 2,300,000 ฿ / ต่อไร่