เอกสารการซื้อขายบ้าน สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

ถนัดเอสเตท ทรัพย์สวย ทำเลดี

เอกสารการซื้อขายบ้าน สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

การโอนบ้านมือสอง ต้องเตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำธุรกรรมซื้อขาย ณ กรมที่ดิน และไม่เกิดปัญหาล้าช้าได้ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 


เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป
 - โฉนดที่ดินฉบับจริง
 - บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการซื้อขายแทน
 - หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)
 - สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
 - สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)
 - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 - สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)


เอกสารสำหรับนิติบุคคล
 - โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 - หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 - แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
 - บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
 - รายงานการประชุมนิติบุคคล

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปโอนนะครับ จะได้ไม่พลาดในการซื้อขาย